درآمد کارگران مهاجر افغان میتواند رشد اقتصادی افغانستان را افزایش دهد

درآمد کارگران مهاجر افغان میتواند رشد اقتصادی افغانستان را افزایش دهد
IMG_5657

رُشد بطی اقتصاد افغانستان و همزمان با آن رُشد روز افزون نفوس این کشور فشار زیادی را بالای بازار کار وارد ساخته است، طوری که هر سال به تعداد ۴۰۰ هزار نفر به آمار افراد تازه وارد به بازار کار در این کشور افزوده میشود، که فقط نصف تعداد این رقم قادر به دریافت و دسترسی به زمینه های شغلی در داخل افغانستان هستند. این وضعیت امکان دارد که مانند گذشته نا چندان دور، موجب افزایش مهاجرت غیر قانونی افغانها به کشور های همسایه و سایر کشور های منطقه و جهان گردد.
تعداد زیادی از کشور های آسیایی با اتخاذ یک سلسله تدابیر و پالیسی ها در عرصه مهاجرت قانونی کارگران، زمینه های اشتغال زایی و کسب مهارتهای مسلکی را برای اتباع شان در سایر کشور های جهان مساعد ساخته اند. این مُقررات و تدابیر به کارگران مهاجر کمک نموده تا آنان در کمترین زمان ممکنه میزان درآمد شان را چندین برابر افزایش دهند، مقادیری از درآمد های شان را دوباره به خانواده هایشان بفرستند، و مهمتر اینکه مهارت ها و تجارب مسلکی شان را نیز ارتقاء دهند.
IMG_3888

در کُل زمینۀ تحلیل وارزیابی همه جانبه فرصت ها و شرایط مورد نیاز برای مهاجرت اقتصادی بطور قانونی و نقش آن در راستای ایجاد زمینه های اشتغال برای افغان ها و تاثیر گذاری آن بالای رُشد اقتصادی این کشور را احتوا میکند. به طور مشخص این گزارش عوامل عرضه و تقاضا برای جریان های مهاجرت اقتصادی مدیریت شده، تاثیرگذاری آن بر چگونگی ارسال سرمایه نقدی به خانواده ها، و اینکه مهاجرت قانونی کارگران چگونه میتواند آنان را در ارتقاء مهارت ها و تجارب مسلکی شان در داخل و خارج از کشور کمک کند، را مورد بررسی قرار داده است.
IMG_5670

و همچنان درآمد کارگران مهاجر افغان میتواند به طور قابل توجهی به رشد اقتصادی افغانستان کمک کند. این فرآیند از چندین جنبه قابل بررسی است:

  1. ارسال پول به وطن (Remittances): کارگران مهاجر افغان معمولاً بخشی از درآمد خود را به خانواده ‌هایشان در افغانستان میفرستند. این پول‌ ها میتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ‌ها، کاهش فقر، افزایش مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت کمک کنند.

  2. انتقال مهارت‌ ها و تجربیات: کارگران مهاجر که در خارج از کشور مهارت ‌ها و تجربیات جدید کسب می‌کنند، میتوانند این مهارت ‌ها را پس از بازگشت به کشور به کار بگیرند. این امر میتواند به افزایش بهره ‌وری و کیفیت کار در بخش ‌های مختلف اقتصادی منجر شود.

  3. سرمایه ‌گذاری: برخی از مهاجران افغان پس از بازگشت به کشور، سرمایه‌ ای را که در خارج کسب کرده‌اند، در کسب‌ و کارهای محلی و پروژه‌ های اقتصادی سرمایه ‌گذاری می‌کنند. این سرمایه ‌گذاری‌ ها میتواند به ایجاد اشتغال و تحریک رشد اقتصادی کمک کند.

  4. تنوع در اقتصاد: درآمد مهاجران میتواند به تنوع بخشی به منابع درآمدی کشور کمک کند. این تنوع میتواند به کاهش وابستگی به یک یا چند منبع خاص درآمدی، مثل کشاورزی یا کمک‌ های بین‌المللی، کمک کند.

  5. بهبود زیرساخت ‌ها: با افزایش درآمد خانواده‌ ها، تقاضا برای خدمات و زیرساخت ‌های بهتر نیز افزایش می‌یابد. این امر میتواند دولت و بخش خصوصی را به سرمایه‌ گذاری در بهبود زیرساخت‌ ها و خدمات عمومی تشویق کند.

به طور کلی، درآمد کارگران مهاجر میتواند به عنوان یکی از عوامل مهم در تحریک رشد اقتصادی و توسعه افغانستان عمل کند. با این حال، برای بهره ‌برداری کامل از این پتانسیل، سیاست‌ ها و برنامه ‌های مناسبی از سوی دولت نیاز است تا جریان درآمدهای ارسالی به کشور را به خوبی مدیریت کرده و از آنها برای توسعه پایدار استفاده کند.
IMG_5671

و همچنان در آمد کارگران مهاجر خیلی نقش اساسی در اقتصاد کشور دارد چون تعداد بیشتر از خانواده ها از در آمد مهاجران شان استفاده میکنند و دچار ضعف اقتصادی نمیشوند.