اعلان مسابقه مقاله نویسی سه برنده

اعلان مسابقه مقاله نویسی سه برنده
IMG_3104

موفقیت مسابقه مقاله نویسی را به سه برنده تبریک میگویم
برنده مقام اول @Shabana1
برنده مقام دوم @Mostafa.rustaqi
برنده مقام سوم @S12

و ما برای این سه برنده جایزه در نظر گرفتیم
تشکر از تمام اشخاص که در مسابقه مقاله نویسی اشتراک کردید و مسابقه ما هر ماه جریان دارد اگر میخواهید برنده بعدی شما شوید به مسابقه اشتراک کنید .

2 Likes