چرا بیشتر زنان و دختران افغان دچار افسردگی هستن

چرا بیشتر زنان و دختران افغان دچار افسردگی هستن؟
IMG_1405

زنان و دختران افغان به عنوان یک گروه در معرض فشارهای مختلفی قرار دارند که می‌تواند به افسردگی و استرس منجر شود. برخی از دلایلی که ممکن است زنان و دختران افغان را به افسردگی مهربان کند عبارتند از:

 1. وضعیت امنیتی نامطمئن: وضعیت امنیتی نامطمئن در افغانستان ممکن است باعث ایجاد نگرانی و استرس در زنان و دختران شود، زیرا آنها ممکن است نتوانند به طور کامل از حقوق و امکانات خود استفاده کنند و برای حفظ امنیت خود و خانواده خود دچار استرس شوند.

 2. محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی: در برخی مناطق افغانستان، زنان و دختران ممکن است با محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی روبرو شوند که می‌تواند احساس انزوا و افسردگی را تشدید کند.

 3. اقتصاد ضعیف: وضعیت اقتصادی ضعیف ممکن است باعث ایجاد نگرانی و استرس در خانواده‌ها شود، به ویژه زنان و دختران که ممکن است به عنوان معیار اقتصادی خانواده مسئولیت‌های بیشتری را بر عهده داشته باشند.

 4. محدودیت‌های در دسترسی به خدمات بهداشتی و روانشناختی: در برخی مناطق افغانستان، دسترسی به خدمات بهداشتی و روانشناختی ممکن است محدود باشد که می‌تواند به افزایش افسردگی و استرس در زنان و دختران منجر شود.

به طور کلی، شرایط سخت اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در افغانستان می‌تواند برای زنان و دختران باعث افسردگی و استرس شود. توجه به نیازها و حقوق آنها، ارائه خدمات بهداشتی و روانشناختی مناسب، و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای آنها می‌تواند به بهبود وضعیت روحی و اجتماعی آنها کمک کند.
IMG_1404

دلایل که بیشتر دختران افغان دچار شکنجه از سوی فامیل میشوند
دلایلی که باعث می‌شود بیشتر دختران افغان دچار شکنجه از سوی فامیل شوند می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 1. رسوایی خانوادگی: در برخی موارد، برای حفظ افتخار خانواده، دختران ممکن است تحت فشار قرار بگیرند و به شکنجه و آزار فیزیکی یا روانی توسط اعضای خانواده‌شان تحت تاثیر قرار بگیرند.

 2. تعارضات خانوادگی: تعارضات و نزاعات در خانواده ممکن است به شکنجه و آزار دختران منجر شود، به ویژه اگر خانواده‌ها در موضوعاتی مانند ازدواج، تقسیم ثروت، وراثت و… دچار اختلاف باشند.

 3. عدم تحریم شکنجه: در برخی موارد، فرهنگ شکنجه و تحمل آن به عنوان یک روش تربیتی در برخی اجتماعات و خانواده‌ها وجود دارد که ممکن است باعث شکنجه دختران شود.

 4. عدم دسترسی به حقوق و قوانین محافظتی: در برخی موارد، عدم دسترسی به قوانین حقوقی و محافظتی و عدم اجرای قوانین ممکن است باعث شکنجه دختران توسط فامیل شود زیرا آنها نمی‌توانند از حقوق خود استفاده کنند و از خود محافظت کنند.

 5. فقر و ناتوانی اقتصادی: وجود فقر و ناتوانی اقتصادی می‌تواند باعث افزایش فشارهای روانی و اجتماعی در خانواده شود که ممکن است به شکنجه دختران منجر شود.

به طور کلی، عوامل متعددی می‌توانند باعث شکنجه و آزار دختران در افغانستان شوند، و این مسئله نیازمند توجه جامعه و حمایت قوانین و مقررات محافظتی است تا حقوق و امنیت دختران تضمین شود.
IMG_1403

در شرایط فعلی افغانستان بیشتر زنان افغان دچار
در شرایط فعلی افغانستان، زنان و دختران افغان به علت وضعیت نامطمئن و پیچیده کشور، بیشتر از قبل در معرض خطراتی هستند که ممکن است به شکنجه و آزار فیزیکی یا روانی منجر شود. برخی از دلایلی که باعث می‌شود بیشتر زنان و دختران افغان دچار شکنجه شوند عبارتند از:

 1. وضعیت امنیتی نامطمئن: افغانستان همچنان با مشکلات امنیتی و نزاعات مسلحانه روبه‌رو است که باعث افزایش احتمالات خطر و آسیب‌پذیری زنان و دختران می‌شود.

 2. نقض حقوق زنان: در برخی مناطق افغانستان، حقوق زنان به طور گسترده نادیده گرفته می‌شود و ممکن است زنان و دختران تحت تحقیر، آزار و شکنجه قرار بگیرند.

 3. ناپایداری اقتصادی: بر اثر ناپایداری اقتصادی و افزایش فقر، بسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند نیازهای اساسی خود و خانواده‌شان را تأمین کنند که ممکن است منجر به استفاده از شکنجه و آزار علیه زنان و دختران شود.

 4. عدم دسترسی به عدالت: عدم دسترسی به عدالت و ناکارآمدی سیستم قضایی ممکن است باعث تشویش و ناامنی بیشتر زنان و دختران شود که ممکن است به شکنجه و آزار آنها منجر شود.

 5. ارتفاع نرخ خشونت خانگی: در شرایط ناپایداری و تحولات سیاسی و اقتصادی، نرخ خشونت خانگی ممکن است افزایش یابد که زنان و دختران را به شکنجه و آزار در خانواده‌هایشان تحت فشار قرار می‌دهد.

به طور کلی، وضعیت فعلی افغانستان شامل بسیاری از عواملی است که باعث می‌شود زنان و دختران در معرض شکنجه و آزار قرار گیرند، و این مسئله نیازمند توجه جامعه، حمایت قوانین حقوقی و تدابیر محافظتی است.

یکی از دلایل که بیشتر دختران سرزمینم دچار افسردگی شدید شدند بسته شدن دروازه مکاتب و پوهنتون ها است

بسته شدن دروازه مکتب و دانشگاه‌ها می‌تواند یکی از عواملی باشد که باعث افزایش افسردگی در بین دختران افغان شود. این اقدامات ممکن است اثرات منفی بر روحیه و روانی دختران داشته باشد به دلایل زیر:

 1. از دست رفتن فرصت‌های آموزشی: بسته شدن مدارس و دانشگاه‌ها ممکن است باعث از دست رفتن فرصت‌های آموزشی برای دختران شود، که این امر می‌تواند احساس ناتوانی، از دست دادن هدف و افتتاحیه زندگی آینده را به وجود آورد.

 2. ایجاد نگرانی و عدم اطمینان: تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها ممکن است باعث ایجاد نگرانی و عدم اطمینان در مورد آینده و پیشرفت تحصیلی دختران شود، که این احساسات می‌تواند منجر به افسردگی شدید شود.

 3. از دست رفتن ارتباطات اجتماعی: محیط دانشگاهی و مدرسه‌ای ارتباطات اجتماعی غنی و فعالی را برای دختران ارائه می‌دهد که با بسته شدن مدارس، این ارتباطات اجتماعی به شدت کاهش می‌یابد و احساس انزوا و تنهایی در دختران افزایش می‌یابد.

 4. تأثیر بر روانی و انضباطی: عدم حضور در مدارس و دانشگاه‌ها ممکن است باعث کاهش انضباط شخصی و افزایش استرس و اضطراب در دختران شود که این امر می‌تواند به افسردگی منجر شود.

به طور کلی، بسته شدن مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند بر روحیه و روانی دختران افغان تأثیر منفی بگذارد و افسردگی شدید را در آنها ایجاد کند. این مسئله نیازمند توجه و حمایت اجتماعی، ارائه خدمات روانشناختی و اقدامات محافظتی است تا به حفظ سلامت روانی دختران کمک شود.
IMG_1401