افغان های مقیم افغانستان

به مقوله افغانستان خوش آمدید، فضای اختصاصی برای کاوش در تجربیات و داستان های افغان های مقیم افغانستان. اینجا جایی است که جامعه ما گرد هم می آیند تا بینش هایی را در مورد ادغام زندگی و فرهنگ افغانستان به اشتراک بگذارند، در مورد چالش ها بحث کنند، موفقیت ها را جشن بگیرند، و از یکدیگر حمایت کنند. این دسته برای همه صداها، تقویت ارتباطات و تفاهم در کشور متنوع و پر جنب و جوش ما اختصاص داده شده است. لطفا مدنی و مهربان باشید زیرا هدف این سکو ساختن پل است نه دیوار.